Volt Slovensko

Celoeurópske progresívne hnutie

Európska odpoveď na pandémiu

Volt verí v Európsku úniu bez hraníc. Jedine solidarita a celoeurópsky koordinované riešenia nám ponúkajú efektívne riadenie tejto zdravotníckej krízy. Dnešok je šancou ukázať silu európskej jednoty a súdržnosti. 

Podľa odborníkov uzatváranie hraníc neprispieva k zastaveniu šírenia vírusu. Ten moment prešiel a nákaza sa rozšírila do všetkých kútov únie. Na riešenie potrebujeme koordinované postupy, pričom náhle uzatváranie hraníc ohrozí dlhodobú európsku kohéziu. Členské štáty musia kooperovať, keďže jednostranné nekoordinované akcie narúšajú samé základy EÚ. V čase krízy je kľúčové chrániť naše zvyky a hodnoty. 

Pre efektívne adresovanie tejto krízy potrebujeme koordinovanú reakciu. Jedine koordinované opatrenia sú opatreniami, ktoré nám pomôžu krízu riešiť efektívne. 

Preto by vlády mali okamžite:

  • Zahájiť celoeurópske a celoplošné testovanie na základe odporúčaní Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) a inšpirovať sa postupmi krajín ako napríklad Južná Kórea a Taiwan.
  • Vytvoriť kľúčové zásoby zdravotníckeho materiálu dostupné pre najviac postihnuté regióny Európy.
  • Poskytovať presné a včasné informácie verejnosti v otázkach verejného zdravia.
  • Zvýšiť povedomie o najefektívnejších spôsoboch vyhýbania sa sociálnemu kontaktu a v tomto ohľade aj o individuálnej zodpovednosti 
  • Dôkladne nasledovať odporúčania WHO v oblasti liečby ľudí, ktorí prišli do kontaktu s COVID-19.
  • Zaručiť úplnú transparentnosť v prípade rozhodnutí, ktoré obmedzujú občianske slobody. 

Pre ochranu právneho štátu a ľudských práv by všetky opatrenia mali byť časovo limitované (napr. 30 či 60 dní), ich nevyhnutnosť pravidelne vyhodnocovaná, mali by byť v súlade s platnou legislatívou a pod justičným dohľadom. Vlády musia spolupracovať s občianskou spoločnosťou pre posúdenie ľudskoprávnych dopadov a zároveň zaistiť, že opatrenia nebudú obmedzovať základné ľudské práva a slobody.

Pre adresovanie krízy súčasne potrebujeme vážne finančné zásahy. Volt víta európsku investičnú iniciatívu, ktorá vznikla v súvislosti s dopadmi vírusu, a ktorá alokuje 37 miliárd € na zmiernenie finančného dopadu krízy. Taktiež vítame ochotu v prípade potreby chrániť európske podniky . 

Navyše vlády musia prijať opatrenia, ktoré navrhlo CesUE - Centrum pre výskum vzdelávanie a občiansky aktivizmus Európskej rady - podporované relevantnými osobnosťami z prostredia vysokých škôl, občianskej spoločnosti a politiky. 

Volt, tak ako CesUE, apeluje na národné vlády, aby bezodkladne schválili nasledujúci medzinárodný finančný rámec, a aby navýšili svoje príspevky aspoň na úroveň 1.3% európskeho HDP tak, ako to vyžaduje Európsky parlament, pre zabezpečenie európskeho zásobovania kritických tovarov. 

Vlády musia prijať ďalšie opatrenia, ktoré majú zahŕňať:

  1. Zvýšenie rozsahu európskych stabilizačných mechanizmov pre financovanie bezprostredného posilnenia európskych a národných zdravotných systémov pre ekonomickú a finančnú stabilitu EÚ.
  2. Zrušenie povinného vyrovnaného rozpočtu krajín EÚ ako aj vydávanie európskych bezpečných aktív pre financovanie európskeho plánu hospodárskeho oživenia a sociálnej kohézie počas a po kríze.
  3. Presunutie fiškálnych otázok do bežného legislatívneho postupu a presunutie finančných právomocí do rúk EÚ pre prijatie nových noriem  ako napríklad uhlíkovú daň (a uhlíkové clá), digitálnu daň či daň z finančných transakcií - pre financovanie európskeho rozpočtu.

Volt verí, že národné vlády majú spraviť z verejného zdravotníctva a boji proti epidémií spoločnú kompetenciu, učiniť tak nie len kvôli umožneniu spoločného efektívneho postupu proti epidémií, ale taktiež kvôli zdraviu a prosperite Európy aj v časoch mimo kríz.  

Rada Volt Európa 

Európa je tu!

Volt Europa je celoeurópska politická strana, ktorá má za cieľ navrátiť dôveru v politiku a už dnes formuje budúcnosť Európy! Strana, ktorá posilní našu spoločnú Európu!

Sme strana ľudí, ktorí vnímajú hrozbu populizmu a nacionalizmu, rovnako tak korupčného konania. Rozhodli sme sa, že je čas na to, prevziať iniciatívu. Je čas na to, aby sme začali utvárať našu vlastnú budúcnosť a aby sme nedovolili minulosti, aby rozhodovala o tom, v akej spoločnosti budeme žiť.

Spoločne môžeme z Európy vytvárať prepojenejší kontinent, ktorý bude mať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia, kde občania dokážu rozvíjať svoj skutočný potenciál a kde majú dostatočné nástroje a schopnosti na to, aby dokázali ovplyvňovať dianie okolo seba.

Vďaka politike, ktorú robíme skutočne odspodu, vďaka aktivitám a iniciatívam, ktoré organizujeme, prepájame lokálnu úroveň so štátnou a celoeurópskou politikou.

Pridajte sa k nám, poďme našu budúcnosť utvárať spoločne!

Vízia

Naša vízia spočíva v skutočne demokratickej Európe, v ktorej existujú rovnaké príležitosti a zlepšujú sa životné podmienky pre všetkých.

Misia

Našou misiou je riešenie otázok ako sú sloboda, spravodlivosť, udržateľnosť, migrácia, terorizmus alebo hospodárska nerovnosť.

Priblížte a nájdete nás